khi nao doanh nghiep phai khai va nop thue thay cho ca nhan kinh doanh | 什么时候营业要代替招认和纳税给个人经营

khi nao doanh nghiep phai khai va nop thue thay cho ca nhan kinh doanh  什么时候营业要代替招认和纳税给个人经营

01 – 按照第8条通讯 40/2021/财政部-通讯在2021年6月01日.营业要代替招认纳税给个人经营在如下各场合:

1 a . 营业租个人经营财产而按照合同有商讨对于去租的那方是纳税人(营收给租的财产要 > 一亿./年)。

1 b . 营业合作经营跟个人。

1 c . 营业支付各款奖 . 互助达营数,晋升 , 商业折扣 , 支付折扣,用钱支付互助或不用钱,各款赔偿违犯合同 , 其它赔偿给户款。

1 d . 营业在越南( 是供应者的合作数在外国,没有分支在越南)支付给产品,劳务通讯数给个人按照商讨跟外国的供应者。

02 – 手续招认纳税(第16条通讯 40/2021)

+ 营业实行招认税,纳税按照月或季还是每次发生或阳历年按照规定对于跟每具体场合和积选进代替招认空格。

+ 招认榜示

  • 对于 1 a :招认按照榜示 01/ TTS : 附录按照 榜示 01-2/BK-TTS:合同的副本,附录合同(如是初始的招认税)
  • 对于 1 b , 1 e , 1 d : 一样招认按照榜示 01/ CNKD:附录按照榜示 01 – 1 /bk- CNKD:合同合作经营的副本(如是初始招认对于 1b )

这偏文章只是参考你联络这电话号码1900 599 818 让得到引导最新和最正确有引导招认直线免费通过电话号码1900 599 818

https://luatsu1088.vn/category/quan-su/

https://luattq.com/5-2/%e5%92%a8%e8%af%a2-%e6%b3%95%e5%be%8b/