Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm: | 收抚养人是纳税对象有责任抚养包括

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:  收抚养人是纳税对象有责任抚养 , 包括:

  1. 孩子:亲生孩儿 , 合法的养儿 , 私生子 , 妻子的继子 , 丈夫的继子 , 发生抚养义务从哪个月就可得算从那个月开始。

譬如:胡文兴先生的孩子出生于2021年1月25日那可得算是收抚养人从2021年1月

  1. 其他各对象包括:

+ 夫和妻属于纳税人。

+ 亲生父母 , 岳父,岳母(或丈夫的父母);继父;继母;养父,养母合法属于纳税人。

+ 其他各个人没有依靠而纳税人正在要直接抚养,包括:亲兄弟姐妹,祖父母,外祖父母;亲姑姑,亲阿姨,亲舅舅,亲叔叔,亲伯伯属于纳税人.亲侄属于纳税人包括:亲哥哥的孩子,亲姐姐,亲妹妹。

– 人要直接负担别的抚养按照法律的规定。

其他些如上的对象想可得算是收抚养人要满足如下的条件:

– 电影正在劳动岁数里的人要答应同时如下各条件:

+ 被残疾,没有劳动能力。

+ 没有收入或有收入平均在年中的每月从所有收入的来源不超过1.000.000万元。

– 对于超过劳动岁数的人要没有收入或有收入平均在年中的每月从所有收入的来源不超过1.000.000万元。

这偏文章只是参考你联络这电话号码1900 599 818 让得到引导最新和最正确有引导招认直线免费通过电话号码1900 599 818

https://luattq.com/5-2/%e5%92%a8%e8%af%a2-%e6%b3%95%e5%be%8b/

https://luatsu1088.vn/category/quan-su/